0-2763-2600 Ext. 2652, 2409, 2410

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ) (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ) (หลักสูตรนานาชาติ)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. IBN มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก โดยเรามุ่งให้ความรู้ด้านนวัตกรรมทางธุรกิจและสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

2. IBN เน้นการเรียนรู้แบบ Project-based learning และสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. IBN ส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจ เตรียมนักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเติบโตในสังคมที่หลากหลาย และมีส่วนสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและชุมชน

IBN นำเสนอหลักสูตรธุรกิจที่เน้นการเรียนรู้ระดับนานาชาติ ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ความยั่งยืน และการบริหารการเงิน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการเรียน 3 ภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย ซึ่งส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม 

หลักสูตรมีการเน้นที่จะสร้างนักธุรกิจผ่านโครงการ 'Beta Young Entrepreneur' ระยะเวลาการเรียนรู้ 4 ปี ซึ่งให้นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการจริง เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนารูปแบบธุรกิจของตนเอง นักเรียนจะได้รับประสบการณ์และคำแนะนำจากคณาจารย์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจจากนักศึกษาและคณาจารย์จากต่างประเทศ

นอกจากนี้ IBN ยังร่วมมือกับ Southern New Hampshire University ในหลักสูตรสองปริญญา และโครงการแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา

หลักสูตร IBN ออกแบบมาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ และพร้อมเข้าสู่ตลาดโลก มีความรู้ด้านนวัตกรรม และการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 5 ด้าน ความรู้ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าใจทางวัฒนธรรม จิตวิญญาณผู้ประกอบการ เครือข่ายระดับโลก ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรข้ามชาติ หลากหลายอาชีพ และมีโอกาสในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

- ผู้ประกอบการทางธุรกิจ

- สตาร์ทอัพ

- ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

- นักลงทุนทางการเงินและเทรดเดอร์

- ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ

- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

- การตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ

- นักวางแผนสื่อ

- นักสร้างคอนเทนต์

- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร รวม 130 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 36 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  • แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
  • แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา

  • แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
  • แผนฝึกงาน 12 หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดโดยประมาณ 439,400 บาท / 4 ปี