0-2763-2600 Ext. 2652, 2409, 2410

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ) (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ) (หลักสูตรนานาชาติ)


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. IBN มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะภาวะผู้นํา และมีความสามารถด้านธุรกิจระหว่างประเทศนำพาธุรกิจให้เติบโตในตลาดโลก

2. บ่มเพราะแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านโครงการ Beta Project ตลอดจนกลยุทธ์และวิธีการต่างๆ ที่นำเสนอและแนะนำโดยอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

3. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศและสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปลูกฝังบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ Beta Project และกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตร IBN ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางธุรกิจระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการขยายเติบโตไปทั่วโลกและให้ความรู้และแนวทางสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการแก่นักศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ และสามารถบูรณาการวิชาต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก Startup การจัดการข้ามวัฒนธรรม กลยุทธ์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาดระดับโลก การเงิน นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปใช้จริงในโลกของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในฐานะผู้นำทางธุรกิจในอนาคตผ่านการบูรณาการทางทฤษฎีธุรกิจและการลงมือปฏิบัติ

IBN เป็นหลักสูตรสามภาษาที่พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และไทย นอกจากนี้ นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเข้าใจและนำปรัชญาของญี่ปุ่น (เช่น Kaizen, Monozukuri, Ikigai, Makoto และ Omotenashi) ไปใช้กับงานและชีวิตของนักศึกษาได้

ตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี นักศึกษาจะมีโอกาสได้คิดนอกกรอบและทดสอบแนวคิดทางธุรกิจของตนเอง ซึ่งเรียกว่าโครงการเบต้า (Beta Project) โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ นักศึกษาจะได้พัฒนาเครื่องมือและทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ เช่น Prototype UX/UI Design

IBN ให้การสนับสนุนและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เป็นสากล พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาต่างชาติที่หลากหลาย เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น อินเดีย อียิปต์ ภูฏาน ไทย และอื่นๆ

IBN ขยายความร่วมมือกับ Southern New Hampshire University เพื่อเพิ่มโอกาสทางวิชาการสำหรับหลักสูตรสองปริญญา (หลักสูตร 3+1) นักศึกษายังสามารถได้รับประสบการณ์ในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยน ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

โอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษา

หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสามารถทำงานในองค์กรข้ามชาติ หลากหลายอาชีพ และมีโอกาสในการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

- การพัฒนาธุรกิจและให้คำปรึกษา

- โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

- การตลาดดิจิทัลและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- ผู้ประกอบการธุรกิจ

- สตาร์ทอัพ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

- นักลงทุนด้านการเงิน

- ผู้จัดการด้านการตลาด

- นักวางแผนสื่อ

- นักสร้างคอนเทนต์

- ที่ปรึกษาด้านการสรรหาบุคลากร

โครงสร้างหลักสูตร รวม 130 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

1.6 กลุ่มวิชาภาษา 30 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 36 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาบังคับสาขา 36 หน่วยกิต

2.3 กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  • แผนสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
  • แผนฝึกงาน 1 หน่วยกิต

2.4 กลุ่มวิชาเลือกสาขา

  • แผนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
  • แผนฝึกงาน 12 หน่วยกิต


หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดโดยประมาณ 439,400 บาท / 4 ปีONLINE APPLICATION